Hotline: 0919.218.909

Ngày đăng: 15/07/2015

THÔNG BÁO mở lớp Nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề

Nhằm chuẩn hóa độ ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề ở các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, các Trung tâm dạy nghề, cơ sở dạy nghề, theo Thông tư 30⁄2010⁄TT-BLĐTBXH, ngày 29 tháng 9 năm 2010 về việc qui định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề.

 BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP

 

 
 
 

 


                Số:             / CĐNTM&CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        

              Cẩm Giàng, ngày 25  tháng 5  năm 2015   

     

 

THÔNG BÁO

V/v mở lớp Nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề

 

            Nhằm chuẩn hóa độ ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề ở các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, các Trung tâm dạy nghề, cơ sở dạy nghề, theo Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH, ngày 29 tháng 9 năm 2010 về việc qui định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề. Giáo viên dạy nghề phải đủ chuẩn về trình độ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề và Nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề. Để đáp ứng mục tiêu trên Trường nghề Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp tổ chức đào tạo Nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề theo Chương trình khung được quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BLĐTBXH ngày  21 /07/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  Học viên sau khi hoàn thành khóa học này đủ điều kiện về nghiệp vụ để giảng dạy các cấp trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề.

- Trình độ đào tạo    : Sơ cấp nghề

- Thời gian đào tạo   : 03 tháng

-  Địa điểm đào tạo    : Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp

-  Địa chỉ: TT Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

- Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Sau khoá học các học viên đạt yêu cầu được Trường cấp Chứng chỉ Sư phạm Dạy nghề dạy trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề theo mẫu do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành.

- Học phí     : 1.200.000 đồng/ người/Khoá học (một triệu hai trăm nghìn đồng )

- Lệ phí tuyển sinh   : 30.000 đồng.

- Khai giảng            : Thứ 7, ngày 6/6/2015

- Hồ sơ đăng ký: 01 bản photo Chứng minh thư nhân dân; 2 ảnh 3*4.

Cá nhân và tập thể có nhu cầu học kính mời đăng ký và nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp. Khu 14, TT Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Điện thoại: 03203.786.840; 0988.646.763; 0904173774 ./.

 

HIỆU TRƯỞNG