Hotline: 0919.218.909
Tên đơn vị : BCH Đoàn thanh niên
Trang tin điện tử: http://www.hdcit.edu.vn
Điện thoại: 03203.781.621
Fax: 03203.785.925
Hộp thư:
Địa chỉ: Nhà 2 tầng khu B
Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư

Thông tin liên quan