Hotline: 0919.218.909
Tên đơn vị : Tổ chức Đảng Đoàn
Trang tin điện tử: http://www.hdcit.edu.vn
Điện thoại: 03203.785.925
Fax: 03203.785.925
Hộp thư: chinh.hpcivc@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 2 nhà Hiệu bộ
Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư

Thông tin liên quan