Hotline: 0919.218.909
Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
Số 42/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về đào tạo sơ cấp 09/01/2017
Số 43/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về đào tạo thường xuyên 09/01/2017
Số 48/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp 15/05/2015
Số 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 14/02/2015
Luật số 74/2014/QH13 Luật Giáo dục nghề nghiệp 27/11/2014
Số 01/2014/TT-BGDĐT Thông tư 01⁄2014⁄TT-BGDĐT ngày 24⁄01⁄2014 ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 24/01/2014
Số 4268/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày và mẫu các loại văn bản của Bộ Công Thương 25/06/2013
Số 4267/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản của cơ quan Bộ Công Thương 25/06/2013
Số 3266/BGDĐT-VP Thư của Bác Hồ gửi cho ngành giáo dục 17/05/2013
Quyết định 1215/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2012-2013, Kết luận số 51-KL⁄TW và chỉ thị số 02⁄CT-TTg ngày 22⁄01⁄2013 04/04/2013
Quyết định số: 1141/QĐ-BĐHĐA Ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2013-2016 29/03/2013
Số 7040/QĐ-BCT Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2020 30/12/2011
14/2007/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy 24/05/2007